Linked In Expedia Garantieregeling (Dutch) - Sedgwick

Expedia Garantieregeling (Dutch)

Deze garantieregeling bevat de voorwaarden waaronder Sedgwick Nederland TPA B.V., statutair gevestigd te (3016 DG) Rotterdam, en kantoorhoudende te (3016 DG) Rotterdam aan de Westerstraat 21 (hierna te noemen: "Sedgwick TPA"), betalingen zal verrichten aan klanten die schade lijden ten gevolge van de niet-nakoming, aan de zijde van Travelscape, LLC, gevestigd aan 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, in Las Vegas, NV 89144 (Verenigde Staten) en/of Expedia, Inc., gevestigd aan 333 108th Avenue NE in Bellevue, WA 98004 (Verenigde Staten) (hierna gezamenlijk te noemen: "Expedia"), van de Reisovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd), indien de bedoelde niet-nakoming het gevolg is van de insolventie van Expedia.

Dit plan zal door Sedgwick TPA worden uitgevoerd op basis van een zekerheidsstelling die tussen Expedia en een derde is aangegaan en waarin Sedgwick TPA als schadeafhandelaar en uitvoerder voor Nederland is benoemd.

In deze garantieregeling betekent "Reisdienst":

a. vervoer;
b. accommodatie;
c. de verhuur van auto's of andere motorvoertuigen; en/of
d. andere toeristische diensten die geen deel uitmaken van vervoer of accommodatie, en die een aanzienlijk deel van de pakketreis vertegenwoordigen. 

In deze garantieregeling betekent "Reisovereenkomst" een boeking met betrekking tot een:

 1. Pakketreis
  1. Een combinatie van ten minste twee verschillende soorten Reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval:
   1. deze diensten worden gecombineerd door één handelaar, eventueel op verzoek of overeenkomstig de keuze van de reiziger, voordat er één overeenkomst betreffende alle diensten wordt gesloten; of
   2. ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende (reis)dienstverleners, deze diensten: 
    1. worden gekocht via de website www.expedia.nl ("Website") en worden gekozen voordat de reiziger ermee instemt om te betalen; of
    2. worden aangeboden, verkocht of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs;
 2. Gekoppeld Reisarrangement


  1. Ten minste twee verschillende soorten Reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, welke geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende reisdienstverleners, waarbij Expedia:


   1. tijdens één bezoek aan de site of contactmoment met de Website het apart selecteren en apart betalen van elke Reisdienst door de reiziger faciliteert.

Reikwijdte garantieregeling

Artikel 1

Sedgwick TPA zal in de volgende gevallen betalingen verrichten.

 1. De klant of het reisbureau is via de Website met Expedia een Reisovereenkomst aangegaan en Expedia komt ten gevolge van haar eigen insolventie die overeenkomst niet na. Van insolventie aan de zijde van Expedia wordt geacht sprake te zijn, indien zich een of meerdere van de hierna te noemen omstandigheden voordoen:
  1. Expedia is niet in staat of wordt op grond van het geldende recht geacht niet in staat te zijn om haar (vervallende) schulden te voldoen, of wordt insolvent;
  2. Expedia erkent haar onvermogen om haar vervallende schulden te voldoen;
  3. benoeming van een vereffenaar, curator, gerechtelijk bewaarder, verplicht beheerder of (administratief) bewindvoerder (gerechtelijk of anderszins) ten aanzien van Cliënt of diens vermogensbestanddelen;
  4. de directeuren of andere functionarissen van Expedia verzoeken om de benoeming van een vereffenaar, curator, gerechtelijk bewaarder, verplicht beheerder, (administratief) bewindvoerder, beheerder (in dan wel buiten rechte) of soortgelijke functionaris, geven kennis van hun bedoeling om een dergelijke functionaris te benoemen, of nemen formele stappen met het doel een dergelijke functionaris te benoemen; of
  5. in Nederland wordt een analoge procedure geïnitieerd of formele stap genomen ten aanzien van maar niet beperkt tot het aanvragen van faillissement op grond van de Amerikaanse Faillissementswet [United States Bankruptcy Code].

2. Klant heeft op grond van een rechterlijk eindvonnis recht op schadevergoeding, Expedia is ten gevolge van haar onvermogen om te betalen niet in staat om die schadevergoeding te betalen, en klant kan de schadevergoeding niet op derden verhalen.

Wat wordt er betaald?

Artikel 2

De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat klant voor de Reisovereenkomst heeft betaald. Indien de reis/accommodatie slechts gedeeltelijk is genoten, zal de vergoeding niet hoger zijn dan het evenredige deel van het betaalde bedrag.

In het geval van Pakketreizen dekt de financiële bescherming voor klanten ten minste de te voorziene bedragen van de boekingsbetalingen waarop Expedia's eigen insolventie betrekking heeft, en regelt Sedgwick TPA - doch uitsluitend als personenvervoer in de Reisovereenkomst voor Pakketreizen is opgenomen - de terugreis, indien de bestemming reeds is bereikt.

In het geval van Gekoppelde Reisarrangementen is de financiële bescherming voor klanten beperkt tot de terugbetaling van uitsluitend die gelden die direct door Expedia zijn ontvangen voor Reisdiensten waarop Expedia's eigen insolventie betrekking heeft, en kunnen klanten niet profiteren van rechten die exclusief op Pakketreizen van toepassing zijn. Iedere verlener van Reisdiensten is alleen verantwoordelijk voor de goede contractuele uitvoering van zijn Reisdienst die eventueel deel van een Gekoppeld Reisarrangement uitmaakt.[A1]  Voor nadere informatie dient u de voorwaarden op de Website met betrekking tot boeking te raadplegen.

Artikel 3

De hierna te noemen kosten zijn geheel van vergoeding uitgesloten:

 • verzekeringspremies;
 • poliskosten;
 • wijzigingskosten;
 • fax- en telefoonkosten;
 • kosten voor het verkrijgen van een visum, etc.;
 • in het geval van in verband met artikel 1b gemaakte kosten: de gemaakte proceskosten plus wettelijke rente.

Artikel 4

Er wordt uitsluitend een vergoeding betaald, indien de Reisovereenkomst met een creditcard of door middel van een overboeking via iDeal is betaald. Reisovereenkomsten die met zegeltjes, kortings- of waardebonnen, Air Miles en dergelijke zijn betaald, vallen niet onder deze garantieregeling.

Artikel 5

Niet in aanmerking voor vergoeding komen reis-/accommodatiekosten die zijn voldaan nadat klant via de Website en/of berichten in de pers heeft kunnen vernemen dat Expedia niet meer in staat is om haar schulden te voldoen en klant redelijkerwijs had kunnen weten dat (vervolg)betaling van de Reisovereenkomst niet had moeten worden verricht.

Vervangende reis – Uitsluitend voor Pakketreizen

Artikel 6

Sedgwick TPA behoudt zich het recht voor om, in plaats van terugbetaling van de reeds betaalde Reisovereenkomst, een vervangende dienst (reis/accommodatie) te regelen. De met Expedia overeengekomen voorwaarden zijn tevens op deze vervangende dienst van toepassing.

Artikel 7

Verder behoudt Sedgwick TPA zich het recht voor om klant de mogelijkheid te bieden om te kiezen tussen terugbetaling van de voor de Reisovereenkomst betaalde som of verlening van een vervangende dienst (reis/accommodatie).

Artikel 8

Sedgwick TPA is niet verplicht om een vervangende dienst (reis/accommodatie) te verlenen. Klant kan niet in elk afzonderlijk geval verlangen dat Sedgwick TPA een andere prestatie levert dan terugbetaling van de door klant betaalde reis-/accommodatiekosten of het regelen van de terugreis, voor zover noodzakelijk, en uitsluitend in het geval van Pakketreizen.

Termijnen

Artikel 9

Klant dient zijn/haar vordering in te dienen binnen twee maanden nadat hij/zij zich redelijkerwijs bewust had kunnen zijn van het onvermogen van Expedia om te betalen en/of redelijkerwijs had kunnen weten dat Expedia niet in staat was om haar verplichtingen jegens hem/haar na te komen.

Artikel 10

Indien zich de in artikel 1b van deze garantieregeling omschreven situatie voordoet, vangt de in artikel 10 bedoelde termijn aan op de datum van de uitspraak, indien die datum later valt dan de aanvang van het onvermogen om te betalen. Indien de datum van de uitspraak eerder valt dan de aanvang van het onvermogen om te betalen, en tussen deze twee datums een periode van meer dan drie maanden is verstreken, zal over het algemeen geen vergoeding worden betaald, tenzij klant het aannemelijk maakt dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de bedoelde uitspraak uit te voeren, e.e.a. geheel naar eigen inzicht van Sedgwick TPA.

Artikel 11

Indien de vordering tot vergoeding niet op tijd en volledig wordt ingediend, vervalt deze.

Volledige vordering

Artikel 12

Uitsluitend volledige vorderingen komen voor vergoeding in aanmerking. Een vordering is volledig, indien zij van de hierna te noemen documenten vergezeld gaat.

 • de boekingsbevestiging en de factuur;
 • het bijbehorende betalingsbewijs; en
 • overige originele reisdocumenten, zoals vervoersbewijzen, e-tickets voor vluchten, vouchers voor hotels, autohuur of excursies, etc.

Artikel 13

Vorderingen kunnen worden ingediend op de wijze zoals beschreven op de website www.Sedgwick.com. Klant dient alle overige instructies op te volgen die door Sedgwick TPA met betrekking tot het indienen van een vordering zijn/worden gegeven.

Cessie en subrogatie

Artikel 14

Indien Sedgwick TPA betalingen aan of ten behoeve van klant verricht, subrogeert Sedgwick TPA in de rechten van klant jegens Expedia.

Artikel 15

Op verzoek van Sedgwick TPA dient klant mee te werken aan de cessie, aan Sedgwick TPA, van zijn/haar rechten jegens Expedia. Op eerste verzoek van Sedgwick TPA dient klant de akte(n) van cessie met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten te ondertekenen, welke akte(n) gebaseerd is/zijn op (een) door Sedgwick TPA vastgestelde standaardakte(n), ten bedrage van zijn/haar vordering.

Artikel 16

Zolang klant niet aan de hierboven vastgelegde verplichting voldoet, heeft hij/zij geen recht op vergoeding.

Overige bepalingen

Artikel 17

Sedgwick TPA is te allen tijde gerechtigd tot wijziging van deze garantieregeling.

Artikel 18

De garantieregeling die ten tijde van boeking het meest recent is vastgesteld, is bindend.

Versie 3 d.d. december 2018

Back to Home
Back to top