Overstromingsbestendigheid: de impact van overstromingsclaims minimaliseren

15 januari 2024

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Door Ian Gibbs, nationaal technisch manager, Sedgwick Repair Solutions, Verenigd Koninkrijk

Wereldwijd lopen één miljard mensen het risico om te worden getroffen door een overstroming. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk lopen naar schatting 5,2 miljoen huizen en bedrijven gevaar. En de kans op overstromingen neemt toe door de klimaatverandering. Meer regen in de winter - naar verwachting 35% meer in 2070 - en zwaardere weersomstandigheden zullen de toch al onhoudbare omstandigheden nog verergeren.

De impact van overstromingsrisico's op bedrijven is ook zorgwekkend. In het Verenigd Koninkrijk heropent slechts 60% van de bedrijven die getroffen worden door een overstroming ooit nog hun deuren. En voor bedrijven die dat wel doen, betekent elke overstromingsclaim gemiddeld 50 verloren werkdagen. Ondertussen is de strategie van de overheid aan het veranderen, met een nieuwe acceptatie dat 'we het risico alleen op sommige plaatsen kunnen verminderen' in plaats van het risico helemaal uit te bannen.

Nu moeten we meer dan ooit gebruik maken van oplossingen om overstromingsrisico's waar mogelijk proactief te beperken.

Kent u het overstromingsrisico voor uw bezittingen?

Investeren in overstromingsbestendigheid wordt gedreven door een bewustzijn van het overstromingsrisico bij de belangrijkste belanghebbenden (bijv. gebouweigenaar / bewoner / verzekeraar / kredietverstrekker). Voor gebouweigenaren betekent dit dat ze een groot aantal factoren moeten beoordelen.

Welke overstromingsbronnen bevinden zich in de buurt van het gebouw? Wat zijn de stromingsroutes en gevaren, m.a.w. hoe zou het water het gebouw of object dat je probeert te beschermen bereiken? Wat is de geschiedenis van overstromingen op het terrein? Zou mogelijk overstromingswater verontreinigd zijn, d.w.z. is een waterbron in de buurt zoet of verontreinigd met rioolwater of landbouwafval? Wat is de geschatte frequentie, duur en diepte van mogelijke overstromingen die specifiek zijn voor het pand?

De basisprincipes van overstroming

Elk type overstroming heeft unieke gevolgen. Pluviale of oppervlaktewateroverstromingen doen zich voor wanneer de grond het water niet snel genoeg kan opnemen, waardoor het over het oppervlak stroomt. Fluviatiele overstromingen doen zich voor wanneer beken, rivieren of kleine sloten overstromen. Grondwateroverstromingen doen zich voor wanneer de grond volledig verzadigd is met water en het water nergens heen kan. Getijdenoverstromingen ten slotte zijn tijdelijke overstromingen van kustgebieden of gebieden rond rivieren tijdens uitzonderlijk hoogtij. Een gebied waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, is het risico van terugstroming van rioolwater in een woning wanneer het gecombineerde riool- en oppervlaktewatersysteem overbelast raakt. Samengestelde overstromingen zijn een combinatie van de bovenstaande overstromingstypes.

Het is misschien contra-intuïtief, maar meer eigendommen lopen risico door overstromend oppervlaktewater dan door water dat uit een rivier of zee stroomt. Als de regenval langdurig of intens genoeg is en de grond het water niet kan absorberen, zal het over het oppervlak stromen en kunnen eigendommen overstromen waarvan vaak wordt gedacht dat ze een laag overstromingsrisico lopen. 

Overstromingsbestendigheid van onroerend goed in de praktijk

Overstromingsbestendigheid van onroerend goed (Property Flood Resilience, PFR) is een brede term voor maatregelen die de impact van overstromingswater op een onroerend goed of goed minimaliseren - dit kunnen zowel permanente maatregelen zijn die in het onroerend goed zijn ingebouwd als tijdelijke maatregelen die tijdens een overstroming worden genomen. 

PFR is tweeledig: weerstandsmaatregelen, of maatregelen die ervoor zorgen dat er minder water een gebouw binnenkomt (bijv. overstromingsdeuren/barrières/automatische luchtstenen), of herstelmaatregelen die de schade beperken die wordt veroorzaakt als er toch water een gebouw binnenkomt (bijv. keukens/vloer- en wandafwerkingen die niet beschadigd raken als ze nat worden). De kunst is om beide maatregelen tegen elkaar af te wegen en te bepalen welke het meest effectief en tijdig zijn voor een specifiek pand.

Bij het leveren van overstromingsbestendigheid is er een belangrijke en duidelijke methodologie die professionals in het Verenigd Koninkrijk volgen: de Code of Practice (CoP) voor overstromingsbestendigheid van onroerend goed (C790F), gepubliceerd door de Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), een onafhankelijke non-profitorganisatie.

The CoP lays out a six-stage approach that qualified surveyors should follow for effective delivery.

  • Overstromingsrisicobeoordeling - een beoordeling waarin het overstromingsrisico voor het onroerend goed wordt bekeken; de waarschijnlijke frequentie, diepte, ernst en algehele vatbaarheid voor overstromingen worden bepaald.
  • Eigendomsonderzoek - een eigendomsonderzoek en beoordeling van de bestaande veerkracht (uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige taxateur).
  • Ontwikkeling van opties - beslissen over een PFR-strategie en een bijbehorend gedetailleerd overstromingsbestendig ontwerp maken.
  • Constructie - installatie van PFR-producten door geschoolde aannemers of specialisten.
  • Inbedrijfstelling en overdracht - een post-installatie audit uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij die bevestigt dat de maatregelen effectief werken.
  • Onderhoud - verantwoordelijkheid toewijzen voor de voortdurende werking en uitleggen aan klanten hoe ze maatregelen moeten onderhouden.

Een apart document 'Making your property more flood resilient'(CIRIA C70C) is een nuttige bron voor huiseigenaren of bedrijfseigenaren die geïnteresseerd zijn in richtlijnen voor overstromingsbestendigheid in hun eigen woning.

Het belang van klanten winnen

Een groot deel van de risicogroepen in het Verenigd Koninkrijk neemt niet actief maatregelen om het risico op overstromingen te beperken, zelfs niet wanneer ze al meerdere keren zijn getroffen door een overstroming. Uit recent onderzoek is gebleken dat er verschillende psychologische gedragsbarrières zijn die onbewust van invloed zijn op de waarschijnlijkheid dat iemand overstromingsrisicobeperkende maatregelen neemt.

Volgens onderzoek in opdracht van het Milieuagentschap is er een wijdverbreid gebrek aan bewustzijn onder het publiek van de werkelijke omvang van het risico waarmee hun eigendommen worden geconfronteerd. 

Veel deelnemers vinden dat ze onvoldoende risico lopen om welke investering in overstromingsbeperking dan ook te rechtvaardigen. Daarom begrijpen veel deelnemers de risicopercentages helemaal verkeerd. Als een expert bijvoorbeeld een overstromingskans van 1 op 33 per jaar vaststelt, gaan veel mensen ervan uit dat dit betekent dat het pand gemiddeld eens in de 33 jaar een overstroming zal meemaken. In werkelijkheid betekent het dat er elk jaar een kans van 3,3% is op een overstroming. Dit wordt nog verergerd doordat huiseigenaren en bedrijven niet willen accepteren dat er een voortdurend risico is.

Daarnaast voelden de meeste deelnemers zich niet gemachtigd om actie te ondernemen en wisten ze niet goed welke PFR-maatregelen beschikbaar waren om te installeren. Zelfredzaamheid bleek ook belangrijk bij de besluitvorming van deelnemers; degenen die vertrouwen hadden in hun vermogen om PFR-maatregelen uit te voeren, waren eerder geneigd om dit te doen. 

Het is essentieel om klanten te helpen hun risico's te begrijpen en hun risicobereidheid verder vast te stellen. Klanten moeten inzicht krijgen in de kosten-batenanalyse van hoeveel risico ze bereid zijn te accepteren en hoeveel ze bereid zijn te investeren om hun eigendom te beschermen. We moeten collectief afstand nemen van de overtuiging dat alleen eigendommen in de buurt van een rivier of alleen eigendommen in bepaalde omgevingen risico lopen. Alle eigendommen kunnen risico's lopen en het is nu tijd om deze risico's te beperken door middel van een holistische en strategische aanpak.

Sommige van deze concepten werden eerder al gedeeld in een recent webinar.

Ian Gibbs - Nationaal Technisch Manager, Repair Solutions, Verenigd Koninkrijk

Tags: Bedrijfsschade, overstroming, overstromingsrisico, overstromingen, Verzekering, Verzekeraars, Risicobeperking, Eigendom, Eigendomsclaims, Schade aan eigendom, Eigendomsverlies, Eigendomseigenaar, Herstel, Veerkracht, Herstel eigendom, Verenigd Koninkrijk, Verenigd Koninkrijk