EU verscherpt onderzoek naar greenwashing met nieuw voorstel

30 april 2024

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Regelgevers in de Europese Unie zullen milieuclaims onder de loep nemen na verschillende recente ontwikkelingen met voorstellen om consumentenrechten te beschermen, milieuvriendelijke beslissingen te bevorderen en een circulaire economie te creëren. Tot nu toe is er in 2024 vooruitgang geboekt met voorgestelde wijzigingen van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (UCPD) en de richtlijn consumentenrechten (CRD), evenals de voorgestelde richtlijn onderbouwing groene claims.

Details van de richtlijn Onderbouwing groene claims

De voorgestelde richtlijn inzake groene claims werd voor het eerst geïntroduceerd door de Europese Commissie in maart 2023. Een jaar later, in maart 2024, nam het Europees Parlement zijn standpunt over de voorgestelde richtlijn in en het nieuwe Parlement zal het na de verkiezingen van juni weer oppakken.

Hoewel de richtlijn bedoeld is om het voor consumenten gemakkelijker te maken milieuvriendelijke producten te herkennen en te kiezen, zullen fabrikanten en leveranciers extra stappen moeten nemen om milieuclaims die ze over hun producten willen maken, te onderbouwen. De richtlijn is van toepassing op alle vrijwillige milieuclaims die bedrijven maken, tenzij deze onder bestaande EU-regels vallen (bijv. de EU-milieukeur of het logo voor biologische levensmiddelen). Het voorstel schetst ook de expliciete beweringen die onder de richtlijn zullen vallen.

De voorgestelde richtlijn bevat verschillende belangrijke maatregelen om groene claims "betrouwbaar, vergelijkbaar en verifieerbaar in de hele EU" te maken:

  • Duidelijke criteria voor hoe bedrijven hun milieuclaims en labels moeten bewijzen;
  • Eisen dat deze claims en labels worden gecontroleerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde verificateur; en
  • Nieuwe regels voor het beheer van milieukeurregelingen om ervoor te zorgen dat ze solide, transparant en betrouwbaar zijn.

De lidstaten zullen bevoegde autoriteiten aanwijzen om de richtlijn te handhaven, onderzoeken instellen naar de milieuclaims van bedrijven, regelmatig expliciete milieuclaims controleren en een verslag met de resultaten van die controle openbaar maken. Bedrijven die de richtlijn overtreden hebben 30 dagen de tijd om hun beweringen te corrigeren of er helemaal mee te stoppen. De bevoegde autoriteiten hebben ook de bevoegdheid om boetes en andere sancties op te leggen aan bedrijven die de richtlijn niet naleven.

Aanpassingen aan de EU-consumentenregels om consumenten in staat te stellen de groene overgang te maken

Twee jaar nadat de Europese Commissie voor het eerst voorstelde om de richtlijn beleggingsdiensten en de richtlijn kapitaalvereisten bij te werken om de groene overgang te ondersteunen, heeft de Europese Raad de richtlijn definitief goedgekeurd, de laatste stap in het besluitvormingsproces. De EU-lidstaten hebben nu 24 maanden de tijd om de updates in hun nationale wetgeving op te nemen.

De amendementen op de CRD omvatten nieuwe regels die bedrijven verplichten om consumenten vóór de aankoop informatie te verstrekken over de duurzaamheid en repareerbaarheid van een product en om dit op een duidelijke en begrijpelijke manier te doen. De amendementen op de UCPD breiden de lijst van oneerlijke handelspraktijken uit met onder andere het niet informeren van consumenten over kenmerken die de duurzaamheid van het product beperken en het doen van algemene, vage beweringen over het milieu.

Vooruitkijken

Deze twee richtlijnen zijn bedoeld om samen te werken om de EU te helpen haar verbod op greenwashing te realiseren en consumenten te beschermen. Nadat uit een onderzoek van de Commissie in 2020 bleek dat meer dan de helft (53,3%) van de milieuclaims in de EU vaag, misleidend of ongegrond was, is het geen verrassing dat de autoriteiten snel actie zouden ondernemen om greenwashing aan te pakken.

De Europese Commissie is niet de eerste overheidsinstantie die zich bezighoudt met greenwashing. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Advertising Standards Authority (ASA) al verschillende voedsel- en drankbedrijven schuldig bevonden aan greenwashing, waarbij een analyse aantoonde dat het aantal advertenties dat werd verboden wegens "greenwashing" in slechts één jaar verdrievoudigde.

Deze verhoogde aandacht van regelgevers, consumenten en andere groepen suggereert dat bedrijven hun milieuclaims opnieuw moeten evalueren of zelfs moeten heroverwegen. Wanneer regelgevende instanties vaststellen dat de milieuclaims van een bedrijf misleidend zijn, leidt dit tot financiële verliezen, waaronder het stopzetten van alle advertenties met de claim, het mogelijk van de markt halen van het product om eventuele etiketteringsproblemen aan te pakken en zelfs boetes van bevoegde instanties.

Maar afgezien daarvan, in een markt waar consumenten de betrokkenheid van een bedrijf bij het milieu serieus nemen, bestaat de mogelijkheid van rechtszaken en aanzienlijke kosten voor de reputatie van een merk.

Bedrijven die milieuclaims over hun producten hebben gemaakt of van plan zijn die te maken, moeten beoordelen of die claims stand zullen houden onder het toeziend oog van regelgevende instanties en consumenten. Zelfs als je bedrijf vertrouwen heeft in zijn milieuclaims, is het belangrijk om ondersteuning van derden in te schakelen - zoals sectorspecifieke advocaten, brand protection experts of recall-verzekeringsbedrijven - om ervoor te zorgen dat je voorbereid bent om met regelgevers en consumenten te communiceren over de feiten achter je belofte.

Sedgwick brand protection , waarop 's werelds grootste merken vertrouwen, heeft in 25 jaar meer dan 7.000 van de meest tijdkritische en gevoelige product recalls in 100+ landen en 50+ talen beheerd. Bezoek hier onze website voor meer informatie over onze oplossingen voor het terugroepen en herstellen van producten.

Tags: Brand protection, terugroepen van merken, consument, consumentenproducten, terugroepen van consumenten, milieu, milieu-impact, Europa, Europese Unie, Behoud van merken, terugroepen, regelgeving, duurzaamheid, duurzaam